0172-820004

Keurmerk logo

Algemene voorwaarden

Budgettent hanteerd de volgende algemene voorwaarden. 

 

DE VAKANTIEMANNEN BV - Boekings- en reisvoorwaarden

 

Onder vakantiemannen bv vallen de volgende labels
Budgettent
Beaches
Singlebreaks
Hierna te noemen: De Vakantiemannen bv (reisorganisator)

 

Inleidende bepalingen

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Activiteit: door De Vakantiemannen bv aangeboden georganiseerde bezigheid

Reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, infor­meert en bemiddelt bij de totstandkoming van boekingen op het gebied van reizen.
Deelnemer: iedere persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een boeking en/of activiteit.

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie de klant een boeking aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Klant :  een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die voor zichzelf of namens een rechtspersoon ten behoeve van deelnemer een boeking sluit met De Vakantiemannen bv .

Boeking: de boeking tussen de klant en de reisagent, waarbij de reisagent zich tegenover de klant verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen.
Schriftelijk: op schrift of per elektronische mail.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen,

Boekingskosten: Het bedrag dat de reisagent in rekening brengt voor zijn dienstverlening.


 

Artikel 1               De Vakantiemannen bv Boekings- en Reisvoorwaarden

Artikel 2               Informatievoorziening door De Vakantiemannen bv

Artikel 3               Informatie door de klant

Artikel 4               Bevestiging/herroeping door De Vakantiemannen bv

Artikel 5               Wijziging door De Vakantiemannen bv

Artikel 6               Hulp / Bijstand

Artikel 7               Aansprakelijkheid

Artikel 8               Opzegging door klant

Artikel 9               Betaling

Artikel 10             Verplichtingen van de klant

Artikel 11             Rechten van de klant

Artikel 12             Weersinvloeden

Artikel 13             Prijs

Artikel 14             Klachten

Artikel 15             Geschillen 

 

Inleiding

Er wordt aangegeven op de elke reserveringsbevestiging (tevens factuur) dat de voorwaarden van toepassing zijn.

 

Print screen

Het ‘online’-aanbod van een reisorganisator kan snel wijzigen. Er wordt aangeraden om bij de boeking een print (print screen) te maken van het scherm waarop het aanbod van de reisorganisator staat, zodat er later geen onduidelijkheid kan ontstaan.

 

Aanvullende informatie bepalingen

De Vakantiemannen bv treedt op als reisorganisator (in de zin zoals bepaald in het Burgerlijk wetboek). De Vakantiemannen bv en klant kunnen eventueel bepalingen overeenkomen die toevoegingen zijn op de hieronder gegeven voorwaarden. Deze bepalingen dienen schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd. De bepalingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die klant en De Vakantiemannen bv met betrekking tot de wet en de hieronder gegeven voorwaarden.

 

Artikel 1 De Vakantiemannen bv Boekings- en Reisvoorwaarden

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisboekingen in de

zin der wet die De Vakantiemannen bv sluit met een of meer klanten (natuurlijke of rechtspersonen).

1.2. Deze reisvoorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op andere reisdiensten zoals autoverhuur; accommodatie, activiteiten, pendelreizen per bus. Dit wordt dan in de aanbieding vermeld.

1.3. De klant heeft het recht tot 12 uur na de totstandkoming van de boeking deze zonder opgave van redenen te herroepen behalve als dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van “definitieve boeking”. Onder klant wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker verstaan. De klant heeft geen herroepingsrecht in geval de reisboeking wordt gesloten binnen 12 weken voor vertrek.

 

Artikel 2 Informatievoorziening door De Vakantiemannen bv

2.1. De Vakantiemannen bv zal voordat de reisboeking wordt afgesloten, bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De Vakantiemannen bv kan een aanbetaling vragen, de hoogte daarvan wordt voor het sluiten van de boeking bekend.

2.2. De Vakantiemannen bv kan bij het sluiten van een boeking de

Voorwaarde verbinden dat de klant/klant een reisverzekering sluit en daarvan een bewijs heeft.

2.3. De Vakantiemannen bv heeft geen verantwoordelijkheid voor algemene

Informatie in foto’s, folders, websites, advertenties, andere informatiebronnen, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

2.4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet)uiting van De Vakantiemannen bv maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de boeking of anders gegeven.

2.5. Ten einde bij de totstandkoming van de boeking zal De Vakantiemannen bv de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De klant/klant is zelfverantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.

2.6. Bij eventueel vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de Vakantiemannen bv bekend is aan de klant bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisinformatie.

 

Artikel 3 Informatie door de klant

3.1. De klant dient tijdig voor het sluiten van de boeking alle

gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde (mede) deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of ten uitvoer van de boeking. Hier worden in ieder geval in opgenomen door gegeven te worden zijn de e-mailadres(sen) en mobiele telefoonnummer(s).

 

3.2. De klant dient vooraf te vermelden voor eventuele bijzonderheden die van belang zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen geestelijke en lichamelijke toestand en ook omtrent de samenstelling van de door hem aangemelde groep deelnemers.

 

3.3. Indien de klant tekortschiet in de informatieplicht kan dit tot gevolg hebben dat deze klant (en) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. Indien dit het geval is, dan worden alle hiermee gemoeide kosten aan de klant in rekening gebracht.

 

3.4. De klant zou kunnen om medische redenen als om andere redenen de Vakantiemannen bv-verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De Vakantiemannen bv is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven en als ook hij dat doet is de klant verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

 

Artikel 4 Bevestiging/herroeping door De Vakantiemannen bv

4.1. De boeking komt tot stand door schriftelijke bevestiging van een aanvaard bod / offerte  (een bod van De Vakantiemannen bv) door de klant inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Bij de totstandkoming van de boeking zal de klant zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur ontvangen.

4.2. De Vakantiemannen bv kan de reisboeking binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. Voor al onze vakantiereizen geldt een minimumaantal deelname van 6 personen voor de accommodatie en 20 voor het vervoer. Wordt dit minimum niet behaald dan kunnen wij besluiten de reis niet door te laten gaan. Je wordt hierover uiterlijk 10 dagen voor vertrek per email geïnformeerd.

4.3. Het aanbod van de Vakantiemannen bv is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de klant/klant van het aanbod en eventuele bevestiging door de Vakantiemannen bv , worden herroepen. Het herroepen wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk of toch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De klant heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

4.4. Fouten en/of vergissingen binden de Vakantiemannen bv niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – gezien vanuit het perspectief van de gemiddelde klant – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijziging door De Vakantiemannen bv

5.1 De Vakantiemannen bv kan de boeking eventueel wijzigen vanwege gewichtige omstandigheden. De klant kan de wijziging eventueel afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

5.2 De Vakantiemannen bv kan de reisboeking ook wijzigen op een punt van gewichtige omstandigheden die hij de klant/klant ogenblikkelijk, dat wil zeggen zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. De klant kan deze wijzigen afwijzen.

5.3 De Vakantiemannen bv kan tot twintig dagen voor begin van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. In dit geval geeft de Vakantiemannen bv aan hoe deze verhoging is berekend.

5.4 Vanaf de datum waarop de gehele reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van De Vakantiemannen bv en ook daadwerkelijk is betaald, zal de Vakantiemannen bv in afwijking van het bepaalde in lid 3, de reissom niet meer verhogen.

5.5 Indien er een wijziging is in de boeking op een wezenlijk punt dan doet De Vakantiemannen bv , binnen een redelijke termijn de klant indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn.

5.6 Na een afwijzing als in lid 2 en 3 staat, kan de Vakantiemannen bv de reisboeking opzeggen. De klant heeft dan recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een in gelijke verhouding daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Hetzelfde recht heeft de klant in geval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.

5.7 A. Als de oorzaak van wijziging aan De Vakantiemannen bv kan worden toegerekend, komt de hieruit komende schade van de klant voor rekening van De Vakantiemannen bv

B. Als de oorzaak van de wijziging aan de klant kan worden toegekend, komt de hieruit komende schade voor rekening van de klant.

C. Als de oorzaak van wijziging zowel niet aan de klant als aan De Vakantiemannen bv kan worden toegerekend, dan dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

5.8 De Vakantiemannen bv is verplicht de klant te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van klant die hebben geboekt voor alleen vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal De Vakantiemannen bv zich in redelijkheid inspannen hen te informeren over deze wijziging. Klant is verantwoordelijk voor het correct en tijdig interpreteren van deze informatie.

Wijziging door klant
5.9 Wijzigingen in een boeking kunnen alleen gedaan worden door de klant(hoofdboeker). De Vakantiemannen bv , zal naast de aan de wijziging verbonden meerkosten zogenaamde wijzigingskosten in rekening brengen.

 

Artikel 6 Hulp / Bijstand

6.1 De Vakantiemannen bv is naar gelang omstandigheden verplicht de klant hulp en bijstand te verlenen, als de reis niet verloopt conform de boeking en de verwachtingen die klant op grond van de boeking redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van De Vakantiemannen bv , als de tekortkoming in de uitvoering van de boeking hem is toe te rekenen.

6.2 Als de oorzaak van de tekortkomingen aan de klant is toe te rekenen, is De Vakantiemannen bv tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor de rekening van de klant.

6.3 Als de reis niet verloopt volgens de verwachtingen die de klant op grond van de boeking redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die zowel niet aan de klant als aan De Vakantiemannen bv zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de klant bestaat dit uit onder andere extra verblijf- en repatriëringskosten.
 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt, is beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

7.2 De deelname aan excursies en/of sportactiviteiten gebeurt altijd voor risico van de deelnemer(s), ook indien deze door De Vakantiemannen bv wordt georganiseerd. De Vakantiemannen bv noch de met haar samenwerkende partners kunnen enige verantwoordelijkheid aanvaarden, wanneer aan deze activiteiten wordt deelgenomen. De Vakantiemannen bv bemiddelt alleen tussen een lokale aanbieder van activiteiten en excursies die ter plaatse of vooraf geboekt worden. De Vakantiemannen bv aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade - die klant en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de opdracht en/of Activiteiten, tenzij er sprake is van opzet /schuld van De Vakantiemannen bv .

 

7.3 De Vakantiemannen bv is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van de volgende zaken:

a) situaties die het gevolg zijn van deelnemer of klant, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende conditie, onheuglijke persoonlijke uitrusting, , oververmoeidheid, negeren van instructies en/of opdrachten, het deelnemen onder invloed van alcohol, medicijnen of andere verdovende middelen drugs, onjuist handelen, het zich niet aan veiligheidsvoorschriften houden.  

b) weersinvloeden

c) handelingen en invloeden van niet bij de boeking betrokken derden;

d) overmacht situaties Hieronder wordt o.a. verstaan, terreur, politieke onrust, natuurrampen, stakingen, faillissementen van leveranciers, drukte in het verkeer, afgesloten wegen,

 

7.4. Als op een in de reisboeking begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan De Vakantiemannen bv zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

7.5. De Vakantiemannen bv is ook niet aansprakelijk als en zover de klant zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een annulerings- en/of reisverzekering.

7.6 . De Vakantiemannen bv is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal ( zelfs uit huuraccommodatie)  of schade van persoonlijke eigendommen van een klant tijdens een vakantie/ reis.  
7.7 U bent als gebruiker / boeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van De Vakantiemannen bv ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park/camping bevinden.

7.8 U vrijwaart De Vakantiemannen bv voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

7.9 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

 

 

Artikel 8 Opzegging door klant

8.1 De klant kan de reisboeking alleen schriftelijk opzeggen. Als hij dat doet, dan is hij verplicht om aan De Vakantiemannen bv de schade te vergoeden die ten gevolge van de opzegging lijdt. Dit bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

8.2 De Vakantiemannen bv kan deze schade vastzetten op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdsstip van opzegging (annuleringskosten). Deze percentage moet De Vakantiemannen bv voorafgaand aan het sluiten van de reisboeking aan de klant kenbaar maken.

* bij annulering vanaf de 30e kalender dag vóór de vertrek dag: 50% van de reissom;

* bij annulering vanaf de 29e kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 75% van de reissom;

* bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot de vertrek dag: 90% van de reissom;

* bij annulering op de vertrek dag of later: de volledige reissom.

 

8.3. De klant die de reisboeking opzegt, dient deze annuleringskosten te voldoen. Onder schade wordt bedoeld geleden verlies, gemaakte kosten en gederfde winst.

8.4. Indien een deelnemer uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisboeking voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

8.5. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende klant(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

8.6. Voor de hiervoor bedoelde klant(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden.

8.7. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de boeking voor alle klant geannuleerd en zijn alle klant annuleringskosten verschuldigd.

8.8. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke klant niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

8.9. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

Artikel 9 Betaling

9.1 De klant die niet op het door De Vakantiemannen bv vermelde tijdstip aan de financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.

9.2 Als (tijdige) betaling uitblijft, wordt de klant aangemaand door of namens De Vakantiemannen bv en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft dan wordt de boeking geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringskosten verrekend.
9.3 De klant die niet op tijd heeft betaald, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijk incassokosten van lid 4.

9.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 20% over een reissom tot € 3000, 15% over de daarop € 3000, 10% over de volgende € 4000 en 1% over het meerdere.
9.5 Bij het tot stand komen van de boeking dient een aanbetaling van 25% voor particulieren en 50 % voor groepen (groter dan 9 personen) van de totale overeengekomen reissom binnen 5 werkdagen te worden voldaan.

9.6. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrek dag in het bezit zijn van De Vakantiemannen bv . Bij niet tijdige betaling is Klant van rechtswege in verzuim. Indien het restant van de reis(som) niet één maand voor de aanvang van het Arrangement in het bezit van De Vakantiemannen bv is, heeft De Vakantiemannen bv het recht de boeking zonder nadere termijnstelling eenzijdig te annuleren. De annulering dient Schriftelijk te geschieden. De Vakantiemannen bv is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding. De Vakantiemannen bv heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Artikel 8 van deze Voorwaarden is hierop van toepassing.
9.7. Indien de boeking binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

Artikel 10 Verplichtingen van de klant

10.1 De klant is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namen De Vakantiemannen bv gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte klant.

10.2 De klant die zodanig hinder of overlast veroorzaakt of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor bemoeilijkt wordt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, inden van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de boeking wordt nagekomen. De hieruit voortkomende kosten komen voor rekening van de klant.

10.3 De klant dient/is verplicht eventuele schade te vermijden en zoveel mogelijk te beperken.

10.4 Deelnemer / klant en Klant worden geacht voor aanvang van een opdracht een adequate reis- en/of ongevallenverzekering af te sluiten. Dit kan via De Vakantiemannen bv worden afgesloten zodra hier opdracht toe wordt gegeven. 

10.5 Klant en Deelnemer dienen het materiaal, de accommodatie en haar bijbehorende inrichting, inventaris en overige eigendommen van De Vakantiemannen bv te gebruiken op een wijze waarvoor het krachtens zijn aard is bestemd. Klant en Deelnemer dienen eventuele gebreken bij ontvangst of het missen van bepaalde materialen, het in gebruik nemen van het verblijf, accommodatie of de tent dit te melden bij De Vakantiemannen bv en vast te laten leggen.

10.6 Nieuwe beschadigingen of gebreken deelt deelnemer en/of Klant De Vakantiemannen bv zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het einde van de reis aan De Vakantiemannen bv mee. Bij niet-melding wordt het geacht in orde te zijn geweest. Klant en Deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade. Bij ernstige tekortkomingen, misdragingen en beschadigingen van materialen en/of accommodatie door de klant of deelnemers heeft De Vakantiemannen bv het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen en/of staking van de Activiteiten of ontzegging van de toegang tot het terrein /accommodatie. De Vakantiemannen bv heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade veroorzaakt door Klant en/of Deelnemer.

 

Artikel 11 Rechten van de klant

11.1 indeplaatsstelling

De klant kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

De ander voldoet aan alle aan de boeking verbonden voorwaar­ den; en

Het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en

De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling. Hierbij gelden de wijzigingskosten.Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd , zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de klant meedelen.

11.2 De aanmelder, de klant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Reisbescheiden

11.3 De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdsippen en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de klant ter beschikking zal stellen.

Linden de klant op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

Artikel 12 Weersinvloeden

12.1 Het risico van onverwachte of verwachte weersomstandigheden ligt bij de klant.

12.2 De uitvoering van een boeking en /of activiteit is bij buiten activiteiten zeer afhankelijk van het weer.  Alle activiteiten of boekingen vinden bij slecht weer doorgang tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Dit houdt o.a. in regen, kou, weging wind of veel wind.

12.3 Staking van activiteiten of niet doorgaan van activiteiten.  Indien weersomstandigheden of omstandigheden ter plaatse ervoor zorgen dat de boeking of de Activiteiten niet veilig kunnen worden uitgevoerd heeft De Vakantiemannen bv het recht de activiteit of boeking te staken of te annuleren. Onder niet veilige weersomstandigheden wordt o.a. verstaan: te veel wind, extreme kou of hitte,  te lage of te hoge waterstand, kans op onweer, ernstige mist, sterke stromingen, gladheid, brandgevaar.

12.4 Dat een activiteit niet of niet veilig kan worden uitgevoerd bepaalt alleen een vertegenwoordiger van De Vakantiemannen bv ter plaatse. Vind de opdracht of activiteit geen doorgang of gedeeltelijk doorgang dan is De Vakantiemannen bv niet gehouden een eventueel alternatief aan te bieden

Klant heeft in de in dit artikel beschreven gevallen geen recht op restitutie van gelden.

 

Artikel 13 Prijs

13.1 De prijs in offertes, aanbiedingen en publicaties op websites van De Vakantiemannen bv geldt per persoon, tenzij anders is vermeld en omvat alleen de diensten die in offertes aanbiedingen en publicaties zijn omschreven.

13.3 Prijzen in offertes zijn gebaseerd op de in de offerte vermelde aantallen. Indien klant minder aantallen heeft dan het minimum zal De Vakantiemannen bv de prijs opnieuw berekenen op basis van nieuwe aantallen.

13.2 Prijsstijgingen welke niet bekend waren ten tijde van het sluiten van de boeking komen voor risico en rekening van de Klant. Dit kunnen zijn belastingen, vervoerskosten, brandstofkosten en lokale heffingen

 

Artikel 14 Klachten

Tijdens de reis

14.1 Klachten over de uitvoering van de boeking dienen ter plaatse direct spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing gezocht kan worden. Daarvoor moet de klant zich (in deze volgorde) melden bij:

1. de betrokken dienstverlener         2. de reisleiding of (als deze niet aanwezig of bereikbaar is)

3. de reisorganisator

14.2 Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, dat wil zeggen zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij het kantoor De Vakantiemannen bv in Nederland.

14.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de Vakantiemannen bv voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).

14.4.De Vakantiemannen bv zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen richtlijnen, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

14.5.Indien de klant niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door de Vakantiemannen bv aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, is het mogelijk dat eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komt te vervallen.

 

Na de reis

14.6. Indien een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, dient deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken na aanvang van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven schriftelijke wijze worden ingediend. Een klant dient daarbij een kopie van het klachtrapport mee te sturen..

14.7. Indien de klacht de totstandkoming van een boeking betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken na kennisname door de klant van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.

14.8. Als de klant de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen.

14.9. De Vakantiemannen bv zal max. Binnen drie maand na ontvangst van de klacht een reactie geven.

14.10 De Vakantiemannen bv zal de ontvangst van een schriftelijk ontvangen klacht binnen 6 werkdagen bevestigen.

 

Artikel 15 Geschillen 

15.1a. Indien een klacht niet naar wens van de klant is opgelost, kan de klant uiterlijk binnen zes kalender maanden na de datum van de indiening van zijn klacht bij de Vakantiemannen bv of het boekingskantoor een klacht indienen bij een daartoe bevoegde gerechtelijk instituut of commissie.

15.1b. Het bevoegde gerechtelijk instituut of commissie zal een uitspraak doen met in achtneming van de gelden voorwaarden en wettelijke regelingen.

15.1. Alle vorderingsrechten verjaren 6 maanden na afloop van de reis (of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, 6 maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum);

15.2 Het Nederlands recht is van toepassing op de boekingen die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is;

15.3. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.